Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Obchodné podmienky FAB s INDIA s.r.o.

Obchodné podmienky

 

1: Uvodné ustanovenia

1.1.Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod spoločnosti FAB s INDIA s.r.o..

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hodvabnelatky.sk a www.fabsindia.sk a zároven predávajúcim je FAB s INDIA s.r.o., Jakubov 578,90063, IČO:46556974, DIČ:SK2023455225, prevádzkovateľ je platcom DPH.

FAB s INDIA je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel :SRO, vložka číslo:79732/B

Kupujúcim – je každá fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim na základe kúpnej zmluvy tým, že odoslala elektronickú objednávku prijatú a spracovanú systémom na adrese www.latkyhodvabne.sk.

Elektronická objednávka – je odoslanie vyplneného elektronického objednávkového formulára. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z elektronického obchodu www.latkyhodvabne.sk, spôsob platby, spôsob doručenia a cenu tohto tovaru.

Tovar – sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na stránke www.latkyhodvabne.sk.

VOP – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky tovaru dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


1.2.Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho
spätným potvrdením predávajúcim. Objednávku je možné bezplatne zrušiť
do 24 hodín od jej prijatia, a to telefonicky alebo  e-mailom.
V prípade, že za tovar už bolo zaplatené, peniaze budú vrátené na účet
objednávajúceho, prípadne zaslané poštovou poukážkou na jeho adresu do 3 pracovných dni od ich pripísania na ucet predávajuceho.

 

2:CENY

2.1.Maloobchodné ceny v EUR uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH.
2.2.FAB s INDIA  s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny
ponúkaných produktov.

3. Objednávka, storno objednávky, reklamacie, uzatvorenie zmluvy

3.1 Vytvorenie objednávky
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky sú pravdivo a úplne vyplnené vyžadované polia v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (môžu byť zhodné) a telefónne číslo. Každá objednávka musí obsahovať počet kusov objednaného tovaru, dátum vykonania objednávky, spôsob platby a spôsob prevzatia tovaru. Objednávku je možné uskutočniť telefonicky alebo elektronicky.Každým odoslaním objednávky zároven dávate svoj súhlas s našimi obchodnými podmienkami.

3.2 Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku, kým neobdrží písomné (e-mailom) alebo telefonické potvrdenie zo strany predávajúceho, že jeho objednávka je kompletná. Objednávku je možné stornovať telefonicky, alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, poškodenie spôsobené prepravou, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2
pracovných dní od prevzatia dodávky na tel. č.0911-887354 .
Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie
reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.
Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia
nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.
Neručíme za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.Ošetrovacie symboly sú uvedené pri jednotlivých druhoch látok. Za reklamačnú
chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine.

  3.3.Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho a zaplatený v plnej výške. Súčasťou každej dodávky je faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

  • Záručná doba na tovar na dodaný tovar je 24 mesiacov, pričom táto začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.
   V prípade, že dôjde k výmene tovaru, začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísaný reklamačný formulár, v ktorej uvedie popis závady alebo dôvod reklamácie. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. V prípade, že reklamačný formulár nebude súčasťou zásielky, resp. bude vyplnený neúplne alebo bude chýbať faktúra za dodaný tovar, predávajúci vyzve kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na doplnenie chýbajúcich údajov. Ak kupujúci nezareaguje na danú výzvu do 10 pracovných dní odo dňa vyzvania, predávajúci si vyhradzuje právo na ukončenie vybavovania reklamácie, vrátenia alebo výmeny a tovar bude kupujúcemu vrátený.
  • Reklamovaný tovar musí byť nepoškodený, bez akýchkoľvek známok nosenia alebo používania, bez odstránenia štítkov alebo značiek tovaru. Riziko vzniku škody na vrátenom tovare znáša kupujúci do okamihu prevzatia predávajúcim.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie oprávnenej reklamácie
   v záručnej dobe je bezplatné.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, pri dodávke tovaru, ktorý nebol kupujúcim objednaný alebo pri náhrade za tovar nevyhovujúcej veľkosti  alebo farby, ktorý predávajúci nemôže vymeniť z dôvodu nedostatočných skladových zásob, bude zaplatená cena tovaru kupujúcemu vrátená na číslo účtu, uvedené v reklamačnom formulári, ak nepožiada inak, do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru, spolu s priloženým formulárom a faktúrou.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, nesprávnym ošetrovaním alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku, spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR

   

  3.4 Uzatvorenie zmluvy
  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza po písomnom (e-mailom) alebo telefonickom potvrdení o kompletnosti objednávky zo strany predávajúceho.
  Od tohoto momentu vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane poštovného resp. dopravy.

   

  4. Dodacie podmienky

  Predávajúci uskutoční dodanie tovaru prostredníctvom služieb tretích subjektov-  Slovenská pošta a kuriérom GLS spoločnosti.

  Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním kupujúcemu alebo jeho odovzdaním na prepravu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru až po uhradení kúpnej sumy v plnej výške.

  Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom, za nedoručenie tovaru, ak kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, tel. číslo alebo sa v čase plánovaného dodania tovaru nezdržiaval na adrese, kam požadoval dodanie tovaru.

  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky.. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v termíne uvedenom na internetovej stránke, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. Zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

  Každá zásielka s tovarom musí vždy obsahovať daňový doklad.

  5. Kúpna cena, platby

  Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené akčné ceny platia do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri akčnej cene. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke. Kupujúci kúpi tovar alebo na dobierku Slovenskou poštou, zaplatením priamo kuriérovi GLS spoločnosti alebo dopredu prevodom na účet v ČSOB banke, č.ú. SK 2775000000004015643875, SWIFT CEKOSKBX.

  6. Ochrana osobných údajov

  Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, budú použité výlučne na potreby súvisiace s plnením záväzkov z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Vyplnením údajov pri registrácii alebo pri uvedení údajov do objednávkového formulára vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním údajov podľa ust. §13 ods.1 písma a/ Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť po podaní písomnej žiadosti. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

  7. Záverečné ustanovenie

  Zmluva na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru. Obidve strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.


  Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
  Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.